Warunki korzystania

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

 • Niniejsze Warunki korzystania z witryny („Warunki„) (wraz z dokumentami w nich wskazanymi) określają warunki korzystania z naszej strony internetowej pl.moethennessy-corporate.com („Strona„). Strona jest obsługiwana przez Moët Hennessy Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 293365, działającą pod adresem Plac Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa, posiadającej numer NIP 9512234740 (dalej jako „my” lub „nas„).

 

 • Proszę przeczytać uważnie niniejsze Warunki przed skorzystaniem ze Strony, ponieważ korzystanie ze Strony związane jest z ich przestrzeganiem. Korzystanie ze Strony obejmuje dostęp do Strony i jej przeglądanie. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, nie możesz korzystać z naszej Strony.

 

 • Niniejsze Warunki odnoszą się również do naszej Polityki prywatności, która określa warunki, na jakich przetwarzamy wszelkie dane osobowe, które zbieramy od Użytkownika lub które przekazywane są nam podczas korzystania ze Strony.

DOSTĘP DO STRONY, ZMIANY I AKTUALIZACJE

 

 

 • Dążymy do zapewnienia nieprzerwanego dostępu do Strony, ale nie możemy tego zagwarantować. Dostęp do całej lub dowolnej części Strony może być od czasu do czasu ograniczony w celu umożliwienia naprawy, konserwacji lub jej aktualizacji. Możemy aktualizować, zmieniać, zawieszać, wycofywać lub zmieniać całą lub dowolną część naszej Strony i / lub jej treść w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

 

TREŚĆ

 

 

 • Podejmujemy kroki w celu zapewnienia dokładności informacji uzyskiwanych za pośrednictwem Strony, nie możemy jednak dać żadnej gwarancji co do dokładności, aktualności lub kompletności informacji lub materiałów pojawiających się na Stronie.

 

TREŚCI ZEWNĘTRZNE I LINKI

 

 

 • Nie ponosimy odpowiedzialności za treści dostarczane przez osoby trzecie a jedynie zapewniamy dostęp do takich treści. Nie mamy obowiązku weryfikowania takich informacji ani edytowania informacji dostarczanych przez osoby trzecie. Nie mamy kontroli nad takimi treściami i nie popieramy, nie wspieramy, nie reprezentujemy ani nie gwarantujemy prawdziwości, dokładności ani wiarygodności danych dostarczanych przez osoby trzecie.

 

 

 

 • W przypadku gdy Strona zawiera linki odsyłające do innych witryn lub zasobów, linki te są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Takie linki nie powinny być interpretowane jako poręczenie przez nas za te powiązane strony internetowe lub zasoby. Nie mamy kontroli nad treścią tych stron lub zasobów i nie ponosimy odpowiedzialności za nie ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku korzystania z nich. Należy sprawdzić warunki korzystania ze stron internetowych lub innych źródeł, do których prowadzi link ze Strony.

 

 

 

 • Umieszczenie jakiejkolwiek reklamy lub materiału sponsorskiego na Stronie nie stanowi poręczenia za odpowiedniego reklamodawcę lub sponsora lub jego towary czy usługi. Wszelka korespondencja lub relacje z reklamodawcami lub sponsorami odbywają się wyłącznie między Użytkownikiem a odpowiednim reklamodawcą lub sponsorem. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku jakiejkolwiek korespondencji lub relacji z reklamodawcą lub sponsorem.

 

INFORMACJA NA TEMAT WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

 • Strona i wszystkie materiały, teksty, kody, treści, oprogramowanie, filmy, muzyka, dźwięki, grafika, fotografie, ilustracje, obrazy, nazwy, loga, znaki, formaty, pliki, urządzenia oraz linki zawarte w niej lub z nią związane w tym różne znaki towarowe Moët Hennessy (łącznie „Treść„), które są przedmiotami naszych praw autorskich lub praw własności przemysłowej lub korzystamy z nich na podstawie licencji podlegają ochronie własności intelektualnej. Każdy, kto uzyska dostęp do Strony, ma prawo do przeglądania dowolnej jej części. Treści nie wolno jednak wykorzystywać ani powielać (w całości lub w części) w jakimkolwiek innym celu, w tym w celach komercyjnych bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Ponadto wszelkie odesłania do Strony muszą zostać zgłoszone i zatwierdzone przez nas zanim zostaną utworzone lub zostaną podjęte kroki w celu ich utworzenia.

 

 

ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE

 

 • Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że Strona lub jej serwer będzie bezpieczny i wolny od błędów, robaków lub wirusów i dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które możesz ponieść w wyniku działania takiego złośliwego oprogramowania, które może zainfekować Twój sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały w związku z pobieraniem jakichkolwiek treści z jakiejkolwiek strony internetowej powiązanej z naszą Stroną. Ze względu na powyższe należy używać własnego oprogramowania antywirusowego.

 

 

 

 • Użytkownik zgadza się, że nie będzie świadomie wprowadzać do naszej Strony wirusów, trojanów, robaków ani innych materiałów, które są szkodliwe technologicznie. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej Strony, serwera, na którym umieszczona jest Strona lub jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych podłączonej do naszej Strony. Nie wolno atakować naszej Strony za pomocą ataku typu „odmowa usługi” lub ataku typu ” rozproszona odmowa usługi”. W przypadku naruszenia tego przepisu, Użytkownik może popełnić przestępstwo określone w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1600 ze zm.) lub w innych ustawach szczególnych. Zgłaszamy każde takie naruszenie odpowiednim organom ścigania i współpracujemy z tymi organami, ujawniając im tożsamość Użytkownika. W przypadku takiego naruszenia, prawo Użytkownika do korzystania ze Strony natychmiast wygasa.

 

 

OGRANICZENIA W OBSŁUDZE I PRAWO LOKALNE

 • Nasza strona jest skierowana do konsumentów mieszkających Polsce. Konsumenci w Polsce mogą uzyskiwać dostęp i przeglądać Treści (zgodnie z powyższą definicją) znajdujące się na Stronie wyłącznie w osobistym, niezarobkowym celu. Nie możemy zapewnić, że treści dostępne na naszej Stronie lub za jej pośrednictwem są zgodne z innymi jurysdykcjami.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

 • Żadne postanowienia niniejszych Warunków nie wyłączają ani nie ograniczają naszej odpowiedzialności za szkodę, która jest wynikiem naszego rażącego niedbalstwa, umyślnego działania lub innego bezprawnego działania.

 

 

 

 • Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody związane z korzystaniem ze Strony lub poleganiem na treściach wyświetlanych na naszej Stronie, które są wynikiem wyłącznie przyczyn leżących po stronie Użytkownika.

 

 

 

 • Użytkownik zgadza się nie korzystać z naszej Strony w celach komercyjnych ani biznesowych, wobec czego nie ponosimy wobec Użytkownika żadnej odpowiedzialności za utratę zysków, straty w działalności, przerwę w działaniu lub utratę możliwości biznesowych. W zakresie dozwolonym przez prawo wykluczamy wszelkie warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne postanowienia, które mogą dotyczyć naszej Strony lub jej zawartości, w sposób wyraźny lub dorozumiany.

 

WAŻNOŚĆ PRZEPISÓW I ODSZKODOWANIE

 

 • Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków jest lub stanie się nieważne lub narusza obowiązujące przepisy, pozostałe postanowienia pozostają ważne.

 

REZYGNACJA

 • Nasza rezygnacja z dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem niniejszych Warunków nie powoduje zrzeczenia się roszczeń związanych z jakimkolwiek innym naruszeniem. Zaniechanie przez nas wprowadzenia jakiegokolwiek środka zaradczego nie powoduje w konsekwencji zrzeczenia się prawa zastosowania tego lub innego środka zaradczego.

JURYSDYKCJA

 

 • Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu. Zarówno my jak i Użytkownik zgadzają się, że sąd polski będzie miał niewyłączną jurysdykcję w odniesieniu do wszelkich sporów powstałych w związku z niniejszymi Warunkami i / lub korzystaniem ze Strony.

 

PLATFORMA KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCA ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

Informacje na temat internetowej platformy Komisji Europejskiej dotyczącej rozwiązywania sporów można znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania

biuro@moethennessy.com

Godziny: 9-17